INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Pacjencie,realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medycyny Sportowej „ OLIMP” ul. Urszuli 10, 65-147, NIP 929-131-68-98, tel./fax 68 458 05 76, e-mail rodo@cms-olimp.pl. 2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera […]