Informacja dla Pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Pacjenci,

realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medycyny Sportowej „ OLIMP” ul. Urszuli 10, 65-147, NIP 929-131-68-98, tel./fax 68 458 05 76, e-mail rodo@cms-olimp.pl.

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

5. Administrator udostępnia dane osobowe Pacjentów, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, innym organom państwowym. np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Pacjenta Psychiatrycznego, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania oraz poprawiania.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chce Pan/Pani podać swoich danych osobowych to będzie to skutkowało brakiem możliwości wykonania usług medycznych.

10. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane Pani/Pana dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

12. Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest również na stronie internetowej Centrum Medycyny Sportowej „OLIMP” pod adresem: www.cms-olimp.pl oraz w rejestracjach przychodni.